องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000016
วันนี้ 000021
วานนี้ 000031
เดือนนี้ 000606
เดือนก่อน 000223
ปีนี้ 003811
ปีก่อน 004460
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564 - 1 เม.ย. 64(ดู 88) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564 - 1 เม.ย. 64(ดู 83) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ - 4 มี.ค. 64(ดู 72) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.) - 4 มี.ค. 64(ดู 65) 
  ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ - 5 ก.พ. 64(ดู 82) 
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - 29 ม.ค. 64(ดู 65) 
  ประกาศขายทอดตลาด(วิธีเฉพาะเจาะจง)ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ - 7 ม.ค. 64(ดู 115) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) - 19 ต.ค. 61(ดู 157) 
  โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก - 23 ก.พ. 61(ดู 5400) 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  - 7 ก.พ. 61(ดู 127) 
  โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒  - 23 ม.ค. 61(ดู 135) 
  ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 5 ม.ค. 61(ดู 3000) 
  ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 - 30 ต.ค. 60(ดู 265) 
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) - 6 ต.ค. 60(ดู 3929) 

ภาพกิจกรรม

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 64)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 (ดู 184)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 510)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 525)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 121)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 116)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : [7 ก.ย. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 : [6 ส.ค. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 : [6 ก.ค. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 : [7 มิ.ย. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 : [6 พ.ค. 64]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปั 2564 : [2 เม.ย. 64]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 : [1 เม.ย. 64]
  มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม : [1 เม.ย. 64]
  รายงานทับซ้อน2564 : [1 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ